Textförbättringsförslag

Texterna nedan är utdrag från sidan ”Jämlikhet och mänskliga rättigheter” på webbplatsen ”Information om Sverige”, kopierade med tillstånd av Länsstyrelsen. Jag presenterar förslag på alternativa formuleringar efter varje originalavsnitt.

Kön, jämställdhet och feminism

Originaltext:
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan män och kvinnor. De ska ha lika mycket makt att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Människors förutsättningar påverkas av flera faktorer än kön, vilket innebär att alla i gruppen kvinnor och män inte har samma livserfarenheter eller levnadsvillkor.

Mitt förslag:
Alla människor, oavsett kön, har olika erfarenheter och förutsättningar. Jämställdhet innebär att män och kvinnor har lika stor makt över sina egna liv och lika stor möjlighet att påverka samhället. De har samma rättigheter och skyldigheter och värderas inte efter kön. De är helt enkelt jämlika.

Originaltext:
Kön är inte en enkel kategori. Det finns personer som inte identifierar sig som kvinna eller man, eller som är ett annat kön än det de tilldelades vid födseln. Alla människor oavsett kön påverkas av samhällets normer för kön och hur samhället värderar grupperna kvinnor och män.

Mitt förslag:
Det finns personer som varken identifierar sig som kvinna eller man. Många har dessutom en inre könsidentitet som skiljer sig från den fysiska. Oavsett kön påverkas människan av samhällets normer och värderingar.

Originaltext:
Feminism är ett samlingsbegrepp för den samhällsanalys och rörelse som menar att kvinnor generellt sett är underordnade män i samhället och vill förändra detta. Den feministiska politiska rörelsen arbetar också på olika sätt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i samhället. Praktiskt jämställdhetsarbete kan innebära att förändra diskriminerande regler, motverka sexualiserat våld, höja representationen av kvinnor på beslutande poster samt uppmärksamma hur andra former av förtryck hänger ihop med kön.

Mitt förslag:
Kvinnor har diskriminerats på många områden. Feminism är ett samlingsbegrepp för den analys och rörelse som arbetar för jämställdhet i samhället. Den feministiska politiska rörelsen arbetar även för jämlikhet oavsett kön, exempelvis genom att förändra diskriminerande regler, motverka sexualiserat våld samt detektera och synliggöra andra former av förtryck.

Kommentera gärna om du har andra förslag på ändringar. Se även övriga blogginlägg i kategorin Skrivande.

Lämna en kommentar