Omformulera vid översättning

Easy Peasy

När en text ska översättas är det sällan bra att köra en direktöverföring ord för ord. Vi uttrycker oss olika och behöver omformulera den översatta texten för att den ska bli smidig, enkel och naturlig.

Det är inte heller säkert att originaltexten är optimal. Lita på din intuition.

Låt oss ta följande text som exempel.

Because people react differently to chemicals, it is difficult to establish an absolute evaluation of toxicity. However, there is a threshold limit value (TLV) for most chemicals, which helps to evaluate the adverse effects of exposure. The TLV is the smallest concentration of a chemical that has been evaluated to be harmful to the personnel.

En översättningsbyrå kanske levererar nedanstående resultat.

Eftersom personer reagerar olika på kemikalier är det svårt att fastställa en absolut
utvärdering av giftigheten. Det finns dock ett tröskelgränsvärde (TLV) för de flesta kemikalierna, vilket hjälper till att utvärdera de negativa effekterna av exponering. TLV är den minsta koncentrationen av en kemikalie som har utvärderats att vara skadlig för personalen.

Ovanstående översättning kan skrivas om och förenklas.

Människor kan reagera olika på kemikalier, vilket gör det svårt att fastställa en absolut
gräns för giftigheten. Det finns dock hygieniska gränsvärden (TLV) som visar när negativa effekter kan uppstå vid exponering av olika ämnen. TLV anger den lägsta koncentrationen som har setts kan vara skadlig.

Det finns flera sätt att göra detta på. Var inte rädd för att pröva dig fram.

Lämna en kommentar